Đăng ký

Ưu Đãi Đặc Biệt

Thể lệ:

  1. Quảng bá thương hiệu Nextbet trong tháng 5 năm 2020
  2. Thưởng thêm dựa trên số tiền hoa hồng Đại lý nhận được hàng tháng!
Mức Số tiền hoa hồng nhận Thưởng thêm tiền mặt
1 USD 500 – USD 999 USD 30/ 700,000 VND
2 USD 1,000 – USD 1,999 UDS 100/ 2,300,000 VND
3 USD 2,000 – USD 2,999 USD 220/ 5,100,000 VND
4 Above USD 3,000 USD 350/ 8,100,000 VND

Điều khoản điều kiện:

  1. Ưu đãi này chỉ có hiệu lúc từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 và áp dụng cho tất cả Đại lý của Nextbet.
  2. Đại lý của Nextbet sẽ nhận được tiền thưởng thêm dựa vào số tiền hoa hồng Đại lý thực nhận trong tháng 5 năm 2020.
  3. Chỉ có những người chơi của đại lý có hoạt động từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 sẽ được tính vào hoa hồng trả ra hàng tháng.
  4. Tiền mặt thưởng thêm sẽ tự động cộng vào tiền hoa hồng tháng 5 năm 2020.
  5. Việc xác nhận tiền hoa hồng sẽ mất trong khoảng 10 ngày (sau ngày cuối tháng). Sau khi xác minh, tiền hoa hồng sẽ được gửi vào tài khoản đã lựa chọn của đại lý trong vòng 5 ngày.
  6. Ưu đãi này sẽ không được kết hợp với những ưu đãi khác.
  7. Điều khoản điều kiện Đại lý được áp dụng.